Ebelik Mesleği Yasal Düzenlemeler

Ülkemizde ebelik mesleğinin yasal temelini 1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, bu kanunda yapılan değişiklikler, bazı yönetmelik ve genelgeler oluşturmaktadır.

Resim: Sabuncuğlu Şerafettin Cerrahiyetü’l-Haniyye doğum minyatürü
(Görsel 1460 yılında Sabuncuğlu Şerafettin tarafından yazılan Cerrahiyetü’l-Haniyye adlı tıp kitabından alınmış olup, resimde doğumda kullanılan aletler görülmektedir)
Kaynak: Yeşil, H., Yeşil, A. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde ebelik ile ebelerin doğuma ve infertileye dair müdahaleleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018;16(3):285-316.

EBELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ KANUNLAR

 1. Ebelik mesleğine yönelik ilk yasal düzenleme Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928 tarih ve 1219 sayılı) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.1219.pdf
 2. Umumi Hıfzısıhha Kanunu (1930 tarih ve 1593 sayılı) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.1593.pdf
 3. Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu (1933 tarih ve 2219 sayılı) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.2219.pdf
 4. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi (1960 tarih ve 4/12578 sayılı)https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/2.3.412578.pdf
 5. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (1961 tarih ve 224 sayılı) https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.224.pdf
 6. Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (1983 tarih) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2827.pdf
 7. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (1987 tarih ve 3359 sayılı) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.3359.pdf

EBELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

 1. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (1983 yılı) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/3.5.85319.pdf
 2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (2005 yılı) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=85319&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5
 3. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönergesi (2001 yılı) https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.63470.pdf
 4. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2008 yılı) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11949&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 5. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (2013 yılı) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17051&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 6. Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2010 yılı) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101230-12.htm

EBELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GENELGELER

 1. Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve İşleyişi Hakkında Genelge (1997 yılı) https://www.saglik.gov.tr/TR,11081/saglik-kabinlerinin-acilisi-ve-isleyisi-hakkinda-genelge.html
 2. Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğumu Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları (2018 yılı) https://shgmsmdb.saglik.gov.tr/Eklenti/27398/0/usul-ve-esaslarpdf.pdf